regulamin

  1. Przedstawione w regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Spółka pod firmą Kolekcjonerzy Przeżyć Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gąsiorowskich nr 4/181, REGON: 384378034, NIP: 7792509153, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000804137. Usługodawca nie jest przedsiębiorcą turystycznym, organizatorem turystyki ani agentem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

b) Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna zlecająca Usługodawcy wykonanie usługi, polegającej na przygotowaniu Produktu

c) Produkt – przygotowany na zamówienie Usługobiorcy pakiet informacji o podróży, którego zawartość zależna jest od treści umowy zawartej przez strony. Standardowy Produkt zawiera informacje o miejscu docelowym, możliwych połączeniach lotniczych i przykładowych opcjach noclegu wraz z proponowanym planem zwiedzania. Produkt stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Całość autorskich praw majątkowych i osobistych do produktu przysługuje Usługodawcy. Wskazana w zakładce “nasze pakiety” cena danego produktu dotyczy podróży nie dłuższej niż 16 dni. W przypadku dłuższej podróży, cenę ustalamy indywidualnie.

d) Umowa – kontrakt zawarty pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, określający cechy Produktu, sporządzanego na zamówienie Usługobiorcy, a także zasady udzielenia Usługodawcy licencji na korzystanie z produktu w zakresie niezbędnym do realizacji podróży, w tym wynagrodzenie za udzielenie licencji.

2. Usługodawca świadczy usługi polegające na sporządzeniu Produktu na zamówienie Usługobiorcy.

3. Usługodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za sporządzenie Produktu. Usługodawca nie odpowiada za jego realizację, w tym za dojście podróży do skutku.

4. Usługodawca zobowiązany jest do wykonania Produktu w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania od Usługobiorcy kompletu niezbędnych informacji.

5. Usługodawca z chwilą wpłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie Produktu na jego konto bankowe udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z produktu w zakresie niezbędnym do realizacji Produktu. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez Usługobiorcę podczas podróży, w tym w szczególności nie odpowiada za powodzenie podróży i nie zapewnia Usługobiorcy ubezpieczenia.

7. Usługodawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie przed uiszczeniem przez Usługobiorcę wynagrodzenia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdyby jej wykonanie nie było przez niego możliwe w sposób lub w terminie określonym przez Usługobiorcę. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu całości uiszczonego przez Usługobiorcę wynagrodzenia.

9. W przypadku niezgodności Produktu z umową Usługobiorcy przysługują roszczenia określone w ustawie – Kodeks cywilny oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Przetwarzanie danych osobowych:

a) Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy. Z administratorem można kontaktować się pisemnie pod ww. adresem oraz poprzez e-mail: kolekcjonerzyprzezyc@gmail.com. Osobą kontaktową w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest każdorazowo Prezes Zarządu Usługodawcy.
b) Ma Pan(i) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/-a szczególnej sytuacji. Ma Pan(i) również prawo do żądania ode mnie ograniczenia przetwarzania Pani/-a danych, a także do ich przenoszenia.
c)   Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/-a dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan(i) prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
d)   Pani/-a dane osobowe będą przetwarzane przeze nas w kilku różnych celach, tj. dla ewentualnej realizacji prowadzonych przeze mnie na Pana/Pani zlecenie Usług, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
e)  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonywania umowy i zlecanych czynności.
f)  Podstawą prawną przetwarzania Pani/-a danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan(i) stroną lub do podjęcia działań na Pani/-a żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na mnie, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 
g)  Odbiorcami Pani/-a danych osobowych będą te podmioty, którym mam obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na moją rzecz usługi, w szczególności księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, jak również współpracujące ze mną, w szczególności takie, którym zlecam usługi doradztwa prawnego / pomoc prawną. 
h)   Pani/-a dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane po zakończeniu wykonywania umowy, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.